Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 10-11-2023

Welkom bij DNSense! Bedankt voor het kiezen van onze diensten. Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u (hierna "Gebruiker" genoemd) en DNSense, een dienst van Direct Online, gevestigd te Zjoekowlaan 103, 2625 PL in Delft. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de DNSense-diensten. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1. Definities

 • DNSense: Verwijst naar de SaaS-dienst voor het beheer van DNS-zones, geleverd door Direct Online.
 • Gebruiker: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of entiteit die toegang heeft tot en gebruik maakt van DNSense.
 • Account: De toegangsgegevens en instellingen die uniek zijn toegewezen aan een Gebruiker.

2. Gebruiksrechten

 1. Toegang: DNSense verleent Gebruiker het recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de DNSense-diensten volgens de bepalingen van deze Voorwaarden.

 2. Accountinformatie: Gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van Accountinformatie en het beheer van toegangsrechten.

3. Verantwoordelijkheden van Gebruiker

 1. Gegevensnauwkeurigheid: Gebruiker stemt ermee in nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, met name wat betreft DNS-zoneconfiguraties.

 2. Gebruiksbeperkingen: Gebruiker gaat akkoord met het gebruik van DNSense in overeenstemming met toepasselijke wetten en deze Voorwaarden, zonder schade te berokkenen aan DNSense of derden.

4. Privacy en Beveiliging

 1. Privacybeleid: Het Privacybeleid van DNSense beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld. Door gebruik te maken van DNSense stemt Gebruiker in met dit beleid.

 2. Beveiliging: DNSense neemt redelijke maatregelen om de beveiliging van de diensten te waarborgen, maar Gebruiker erkent dat geen enkel systeem volledig vrij is van risico's.

5. Eigendom en Licentie

 1. DNSense-eigendom: DNSense behoudt alle rechten, titels en belangen in en op de diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten.

 2. Licentie: DNSense verleent Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de diensten te gebruiken volgens deze Voorwaarden.

6. Servicelevels en Ondersteuning

 1. Beschikbaarheid: DNSense streeft naar een hoge beschikbaarheid van de diensten, maar geeft geen garanties. Onderhoudsvensters worden van tevoren aangekondigd.

 2. Ondersteuning: DNSense biedt redelijke technische ondersteuning via de aangegeven kanalen.

7. Betalingen

 1. Abonnementskosten: Gebruiker stemt ermee in de verschuldigde abonnementskosten te betalen volgens het gekozen plan.

 2. Facturering: Facturering gebeurt periodiek op basis van het geselecteerde abonnement. Verlate betaling kan leiden tot opschorting van de diensten.

8. Beëindiging

 1. Beëindiging door Gebruiker: Gebruiker kan het account op elk moment beëindigen volgens de instructies in de diensten.

 2. Beëindiging door DNSense: DNSense behoudt zich het recht voor om de diensten op te schorten of te beëindigen bij schending van deze Voorwaarden.

9. Wijzigingen aan de Voorwaarden

DNSense behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden via de diensten of e-mail aan Gebruikers meegedeeld.

10. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Rotterdam.

Bedankt voor het lezen van onze Servicevoorwaarden. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met u bij het beheren van DNS-zones met DNSense!

Voor vragen of opmerkingen, neem contact met ons op via [email protected].